Biodiversity survey koppal Conducted by Abhinava Shri Siddheshwara welfare society of koppal on 01-06-20.